Shipsbuy

ขนส่งและพันธมิตร

รายละเอียดขนส่ง

Thaipost

รายละเอียดขนส่ง ไปรษณีย์ไทย EMS

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS - Express Mail Service) เป็นการจัดส่งพัสดุแบบด่วนพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาจัดส่งเพียง 1-4 วัน สามารถติดตามพัสดุได้ทันที

เงื่อนไขการใช้ไปรษณีย์ไทย EMS

 1. พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุที่ได้จากระบบ และแปะลงบนหน้ากล่องพัสดุ
 2. นำกล่องพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์ไทย
 3. น้ำหนักของพัสดุจะต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 4. การเลือกน้ำหนักพัสดุที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติม
 5. ขนาดของพัสดุ (กว้าง + ยาว + สูง) จะต้อง​ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
 6. รายการที่ชำระค่าขนส่งแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก แก้ไข หรือขอคืนเงินได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ
 7. การรับประกันสินค้าตามราคาจริง และไม่เกิน 2,000 บาท
 8. หากระบุข้อมูลปลายทางผิดพลาด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไข ยกเลิกและคืนเงิน
 9. หากสินค้ามีการตีคืนจะมีการเรียกเก็บเงินภายหลัง

รายละเอียดขนส่ง ไปรษณีย์ไทยลงทะเบียน

ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ (ลงทะเบียน) เป็นการจัดส่งพัสดุแบบธรรมดา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยระยะเวลาในการจัดส่งเพียง 1-7 วัน

เงื่อนไขการให้บริการ ลงทะเบียน

 1. พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุที่ได้จากระบบ และแปะลงบนหน้ากล่องพัสดุ
 2. นำกล่องพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์ไทย
 3. น้ำหนักของพัสดุจะต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 4. ขนาดของพัสดุ (กว้าง + ยาว + สูง) จะต้องไม่เกิน 120 เซนติเมตร
 5. รายการที่ชำระค่าขนส่งแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก แก้ไข หรือขอคืนเงินได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ
 6. หากจัดส่งพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการตีกลับจะไม่สามารถนำหมายเลขติดตามพัสดุ(Tracking Number) กลับมาใช้ได้อีก
 7. การเลือกน้ำหนักพัสดุที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติม
 8. หากสินค้ามีการตีคืนจะมีการเรียกเก็บเงินภายหลัง

เงื่อนไขเบื้องต้น

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องนำสินค้าไปส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ในช่วงเวลาทำการ
  • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนด
  • วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 12.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนด
 2. ชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหาย ตามมูลค่าความเสียหายหรือสูญหายจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิด จากการบรรจุหรือหุ้มห่อสิ่งของไม่แข็งแรง และไม่รับพัสดุที่มีขนาด กว้าง+ยาว+สูง เกิน 120 ซม.หรือน้ำหนักมากกว่า 20 กก.
 3. มาตรฐานการนำส่ง เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปลายทางกรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 1-2 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง ปลายทางภูมิภาคอื่นๆ ภายใน 2-5 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง ยกเว้น ปลายทางทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน, อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ,พื้นที่พิเศษ และพื้นที่เกาะต่างๆ จะจัดส่งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
 4. กรณีพัสดุมีการตีคืน ทางผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตีคืน 50% จากราคาค่าขนส่ง

ค่าประกันความเสียหาย ลงทะเบียน

สำหรับไปรษณีย์แบบ EMS จะประกันความเสียหาย ไม่เกิน 2,000 บาท สำหรับไปรษณีย์แบบลงทะเบียน จะประกันความเสียหาย ไม่เกิน 300 บาท

เงื่อนไขการตีคืนสินค้า ไปรษณีย์ไทย EMS และ ลงทะเบียน

 1. จ่าหน้าที่อยู่ไม่ชัดเจน
 2. ที่อยู่ตามจ่าหน้าไม่มีอยู่จริง
 3. ผู้ส่งแจ้งขอยกเลิกการจัดส่ง หรือ ผู้รับแจ้งปฏิเสธการรับพัสดุ
 4. พัสดุมีการห่อหุ้มไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ทางขนส่งกำหนดไว้

เงื่อนไขการใช้ไปรษณีย์ไทย eCo-Post

 1. พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุที่ได้จากระบบ และแปะลงบนหน้ากล่องพัสดุ
 2. นำกล่องพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์ไทย
 3. หลังจากชำระค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดส่งภายใน 12 วัน
 4. น้ำหนักของพัสดุจะต้องไม่เกิน 10 กิโลกรัม
 5. ขนาดของพัสดุ (กว้าง + ยาว + สูง) จะต้อง ไม่เกิน 60+60+70 ซม.
 6. รายการที่ชำระค่าขนส่งแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก แก้ไข หรือขอคืนเงินได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ
 7. หากจัดส่งพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการตีกลับจะไม่สามารถนำหมายเลขติดตามพัสดุ (Tracking Number) กลับมาใช้ได้อีก
 8. การเลือกน้ำหนักพัสดุที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติม
 9. หากสินค้ามีการตีคืนจะมีการเรียกเก็บเงินภายหลัง
 10. มาตรฐานการนำส่ง เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • ปลายทางกรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 2-3 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง
 • ปลายทางภูมิภาคอื่นๆ ภายใน 2-4 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง ยกเว้นปลายทางทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน, อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ,พื้นที่พิเศษ และพื้นที่เกาะต่างๆ จะจัดส่งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้

© Copyright 2023 All Rights Reserved by SHIPSBUY